2021-01-19     Erwiny, Henryka, Mariusza     "Człowiek, który utożsamił się z prawdą, musi czuć radość i rozkosz wtedy nawet, gdy został pobity" - Stefan Żeromski    
Strona główna -> REGULAMIN
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2014 
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka 
z dnia 7 lutego 2014 r.
Regulamin wydawania i użytkowania „Wielickiej Karty Aktywnego Seniora”
§ 1. 

Regulamin wydawania i użytkowania „Wielickiej Karty Aktywnego Seniora” określa zasady wydawania i użytkowania „Wielickiej Karty Aktywnego Seniora” zwanej w dalszej części regulaminu kartą.

§ 2.
 
Projekt „Wielicka Karta Aktywnego Seniora”, zwany dalej Projektem, jest przeznaczony dla seniorów, którzy będą mogli skorzystać z promocji przygotowanych przez partnerów Gminy Wieliczka.

§ 3.

 1. Uczestnictwo w Projekcie uwarunkowane jest kryterium wiekowym oraz terytorialnym ze względu na zamieszkanie.
 2. W Projekcie może uczestniczyć osoba fizyczna powyżej 60 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkująca na terenie Gminy Wieliczka.

§ 4.

 1. Wydanie karty lub wydanie duplikatu karty następuje po wypełnieniu i złożeniu wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Wieliczka. Oświadczenie stanowi integralną część wniosku.
 3. W przypadku zagubienia karty wnioskodawcy, wnioskodawca wraz z wnioskiem o wydanie duplikatu, o którym mowa w ustępie poprzednim, składa oświadczenie o utracie karty. Oświadczenie stanowi integralną część wniosku.
 4. Wydanie karty jest nieodpłatne. Koszt wydania duplikatu karty w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) ponosi wnioskodawca.
 5. Wniosek powinien być złożony osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1 lub na dzienniku podawczym w Mediatece - Bibliotece Miejskiej w Wieliczce, pl. M. skulimowskiego 3. Odbiór karty następuje w Mediatece - Bibliotece Miejskiej w Wieliczce, w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00.
 6. Karta zostanie wydana po weryfikacji złożonego wniosku, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych po jego złożeniu przez wnioskodawcę. Wydanie karty następuje po okazaniu dowodu tożsamości.
 7. Uczestnictwo w programie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, Mediatekę - Biblioteke Miejską w Wieliczce oraz firmy i instytucje współpracujące w ramach realizacji Projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 5.
 1. Karta może być użytkowana tylko i wyłącznie przez osobę, której dane widnieją na karcie. Karta ważna jest z dowodem tożsamości. Niedopuszczalne jest użyczanie karty innemu uczestnikowi Projektu lub osobie trzeciej, niemającej prawa do uczestnictwa w Projekcie.
 2. Seniorzy uczestniczący w Projekcie są zobowiązani do zgłaszania okoliczności mających wpływ na uczestnictwo w Projekcie, m.in. takich jak: rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie bądź zmiana miejsca zamieszkania. W takim wypadku na uczestnikach programu ciąży bezwzględny obowiązek zwrotu karty do siedziby organizatora.

§ 6.

 1. Gmina Wieliczka jako organizator wraz z partnerami mają wyłączne prawo ustalania, które usługi objęte są Projektem.
 2. Aby rabat na usługę został przyznany, należy okazać kartę oraz dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek osoby, pracownikowi w miejscu oznakowanym logo Projektu.
 3. Partnerzy współpracujący w zakresie realizacji Projektu są upoważnieni do weryfikacji/kontroli danych osobowych beneficjentów programu.

§ 7.

 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym momencie. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Projektu w każdym momencie.
 3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Projektu informacja o tym zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, Mediateki - Biblioteki Miejskiej w Wieliczce oraz www.seniorzy.wieliczka.eu.

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska